ข่าวภาคเหนือ » กองพลพัฒนาที่ 3 มอบถังกักเก็บน้ำให้ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากจำนวน 140 ครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กองพลพัฒนาที่ 3 มอบถังกักเก็บน้ำให้ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากจำนวน 140 ครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

26 มิถุนายน 2021
272   0

Spread the love

กองพลพัฒนาที่ 3 มอบถังกักเก็บน้ำให้ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากจำนวน 140 ครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พลตรี ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง เขตพื้นที่กองพลพัฒนาที่ 3 ลงพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดหาถังกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคและบริโภค แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กองพลพัฒนาที่ 3 รับผิดชอบ

ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง เขตพื้นที่กองพลพัฒนาที่ 3 กล่าวว่า กองพลพัฒนาที่ 3  ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอในห้วงฤดูแล้งของประชาชนในพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่หน่วยรับผิดชอบ   โดยส่วนใหญ่พื้นที่โครงการฯ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าภูเขาสูงและติดกับแนวชายแดนไทย – เมียนมาร์ ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนโครงการ  ส่งผลให้การพัฒนาโครงสร้างเป็นไปอย่างล่าช้า   ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงเขตพื้นที่ กองพลพัฒนาที่ 3 จึงได้จัดทำโครงการจัดหาถังกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคและบริโภค แก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กองพลพัฒนาที่ 3 รับผิดชอบ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

ปัจจุบันมีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 5 โครงการ ประกอบไปด้วย พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 โครงการ และ จังหวัดตาก 1 โครงการ  ซึ่งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงเขตพื้นที่ กองพลพัฒนาที่ 3 ได้จัดกำลังพลติดตั้งถังกักเก็บน้ำให้เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ประชาชนมีน้ำที่สะอาดใช้แล้ว จำนวน  140 หลังคาเรือน

อย่างไรก็ตาม โครงการจัดหาถังกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคและบริโภค แก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กองพลพัฒนาที่ 3 ครั้งนี้ เกิดจากการที่ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี/ประธานคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและความคืบหน้าโครงการดังกล่าว นั้น คณะได้มีข้อห้วงใยแก่ราษฎรในพื้นที่ เรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอในห้วงฤดูแล้ง จึงได้ให้ข้อเสนอแนะให้นำน้ำฝนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำไม่เพียงพอ โดยต่อรางน้ำฝนจากหลังคาบ้านเก็บลงสู่ถังเก็บน้ำ ซึ่งน้ำที่ได้จากน้ำฝนนี้จะเป็นกองหนุนเป็นน้ำต้นทุนที่จะได้เก็บไว้ใช้ในยามมีปัญหาต่อไป อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายการช่วยเหลือราษฎรในปัญหาเรื่องภัยแล้งของกองทัพบก