พากินพาเที่ยว » จ.ลำปางขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชน ในพื้นที่ ต.ปงแสนทอง ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย )

จ.ลำปางขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชน ในพื้นที่ ต.ปงแสนทอง ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย )

22 มิถุนายน 2021
917   0

Spread the love

จ.ลำปางขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชน ในพื้นที่ ต.ปงแสนทอง ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย )

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวทีชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตำบลปงแสนทอง ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ที่  ศูนย์การเรียนรู้กอไผ่เซรามิค ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ในการเป็นข้อมูลการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน

ทางด้าน นายเษวี เตชะตามี ประธานชุมชนบ้านวังแคว้ง และที่ปรึกษาในการพัฒนากิจกรรม/เส้นทางการท่องเที่ยว/ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในชุมชน กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ การจ้างงาน การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน และการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน

ทั้งนี้การดำเนินโครงการตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบตำบลประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การยกระดับสินค้า OTOP และอาชีพอื่นๆ , การสร้างและพัฒนายกระดับการท่องเที่ยว , การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน ด้านสุขภาพและเทคโนโลยีด้านต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน เป็นต้น