แวดวงการศึกษา » ม.แม่โจ้ MOU สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (ธัชชา) ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ

ม.แม่โจ้ MOU สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (ธัชชา) ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ

21 มิถุนายน 2021
577   0

Spread the love

ม.แม่โจ้ MOU สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (ธัชชา) ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนา ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ  กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวแสดงความยินดี โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นผู้แทนลงนามของแต่ละฝ่าย ทั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นพยานฝ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM พร้อมกัน  30 สถาบัน ทั่วประเทศ  ณ ห้องประชุมพวงแสด สำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้บูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยสหวิทยากร  ซึ่งการลงนามร่วมกับ สป.อว. โดยวิทยสถาน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย (Thailand  Academy of Social Sciences, Humanities and Arts: TASSHA) หรือ “ธัชชา”  ในครั้งนี้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศสำหรับการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์  และการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ  สร้างความร่วมมือและระดมสมองจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ รวมถึงบุคลากรทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  พัฒนาและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ต่อยอดการประยุกต์ใช้ไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุนทางสังคม  วัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา การสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น

ในส่วนของความร่วมมือ โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงเพื่อเสริมสร้างอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร   สืบเนื่องจากการที่ เกษตรกร ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ซึ่งมีกิจกรรมหรือพันธะสัญญากับการยาสูบแห่งประเทศไทย ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภาษี ภายใต้พรบ.สรรพสามิต พ.ศ.2510 และนโยบายการต่อต้านการสูบบุหรี่ ส่งผลให้เกษตรกรขาดรายได้ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรและเครือข่ายวิสาหกิจในอุตสาหกรรมยาสูบได้มีโอกาสปลูกพืชกัญชงด้วยเมล็ดพันธุ์กัญชงที่มีคุณภาพเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล   โดยจะร่วมการทดลองสายพันธุ์กัญชงเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ผลผลิตคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาด และเป็นการพัฒนาระบบวิธีการปลูกเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับการรองรับการนำไปใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม ร่วมสร้างความมือทางวิชาการอันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชงในเชิงอุตสาหกรรม  เพื่อที่จะส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในอุตสาหกรรมยาสูบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่เกษตรกรยาสูบ ชุมชน วิสาหกิจเครือข่าย และระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป