ข่าวภาคเหนือ » น่าน เปิดตัวผลิตภัณฑ์ มะม่วงน่าน แปรรูปภายใต้แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรมเชิงสังคม

น่าน เปิดตัวผลิตภัณฑ์ มะม่วงน่าน แปรรูปภายใต้แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรมเชิงสังคม

18 มิถุนายน 2021
237   0

Spread the love

น่าน เปิดตัวผลิตภัณฑ์ มะม่วงน่าน แปรรูปภายใต้แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรมเชิงสังคม

ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน จัดกิจกรรมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “มะม่วงน่าน” แปรรูป ภายใต้แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนด้วย “นวัตกรรมเชิงสังคม” เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด (คพจ.) ครั้งที่ 3/2564  เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการตลาดสินค้าเกษตร การแก้ไขปัญหาสินค้า (มะม่วง) ราคาตกต่ำ  โดยใช้แนวทางการดำเนินการแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน

ซึ่งการ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ มะม่วงน่าน แปรรูปภายใต้แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนด้วย “นวัตกรรมเชิงสังคม” เพื่อเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ   โดยใช้แนวทางการดำเนินการ โดยทุกภาคส่วนบูรณาการมีส่วนร่วม อย่างเป็นระบบตั้งแต่ ต้นน้ำ (กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร) กลางน้ำ   (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน่านอะโกร/สถาบันเกษตรกร) และปลายน้ำ โดยมี หน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดน่านมีส่วนร่วมในการบูรณาการในการขับเคลื่อน   เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป  ในการเพิ่มมูลค่าเพิ่ม สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้เกษตรกร มีอาชีพที่ยั่งยืน และสามารถใช้เป็นโมเดล  นำไปปรับใช้กับผลผลิตทางการเกษตร  ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

โดยการแปรรูปผลผลิตมะม่วงเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบนำร่องชนิดต่าง ๆ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน่านอะโกร ประกอบไปด้วย  บริษัท ภูดอย อินดัสเตรียล จำกัด โดยคุณเมธาพร ทองสีดำ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ “มะม่วงอบแห้ง”   ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพียงตะวัน โดยคุณธีระยุทธ จันทร์คล้าย แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ “มะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง”  บริษัทบ้านถั่วลิสง จำกัด โดยคุณอารีย์  เพ็ชรรัตน์ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ “มะม่วงกวน”  วิสาหกิจชุมชนน่านมอลต์ โดยคุณมนต์ศักดิ์ ไชยรังสินันท์ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ “มะม่วงหยี”  ซึ่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “มะม่วงน่าน” แปรรูป ภายใต้แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนด้วย “นวัตกรรมเชิงสังคม” ในครั้งนี้  ซึ่งจะสามารถ ต่อยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้า ผลไม้ตามฤดูกาล ของจังหวัดน่าน ได้ดียิ่งขึ้นต่อไป