เกษตรเพื่อชีวิต » เกษตรเชียงใหม่ มอบต้นพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพสร้างอาชีพโครงการร้อยใจรักษ์

เกษตรเชียงใหม่ มอบต้นพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพสร้างอาชีพโครงการร้อยใจรักษ์

17 มิถุนายน 2021
354   0

Spread the love

เกษตรเชียงใหม่ มอบต้นพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพสร้างอาชีพโครงการร้อยใจรักษ์

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบปัจจัยการผลิตสนับสนุนการจัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตไม้ผลคุณภาพ (มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง) ณ พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ ลุ่มน้ำเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในโครงการร้อยใจรักษ์เป็นโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียง ปี 2564 โดยมีนายสมบรูณ์ แสงจันทร์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงคุณภาพบ้านห้วยส้าน และสมาขิกในโครงการ 50 ราย รับมอบต้นพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จำนวน 1,250 ต้น ในครั้งนี้นายณรงค์ อภิชัย ผู้อำนวยการโครงการร้อยใจรักษ์ นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย  ร่วมรับมอบและจัดเวที วิเคราะห์การกระบวนการผลิตมะม่วงคุณภาพ  การตลาด ในปีที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินงานต่อไปร่วมกับกลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งเปิดอาคารคัดแยกผลผลิตการเกษตรเพื่อคัดแยกพืชผลทางการเกษตรจากเกษตรกรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิตส่งเสริมให้เกษตรเรียนรู้การปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสม และสามารถสร้างทางเลือกในอาชีพ สร้างรายได้และความยั่งยืนต่อไปในอนาคต