เกษตรเพื่อชีวิต » “เกษตรกรร้อยใจรักษ์รับสมุดทะเบียนเกษตรพร้อมโชว์กิจกรรมเกษตร”

“เกษตรกรร้อยใจรักษ์รับสมุดทะเบียนเกษตรพร้อมโชว์กิจกรรมเกษตร”

17 มิถุนายน 2021
394   0

Spread the love

“เกษตรกรร้อยใจรักษ์รับสมุดทะเบียนเกษตรพร้อมโชว์กิจกรรมเกษตร”

ที่โครงการร้อยใจรักษ์ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมว่าที่ร้อยตรีอโนทัย เกื้อปัญญา เกษตรอำเภอแม่อาย มอบสมุดทะเบียนเกษตรกรแก่เกษตรกรในโครงการร้อยใจรักษ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนการประกอบกิจกรรมการเกษตรกับทางกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยปัจจุบันมีเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนแล้วกว่า180,000 ครัวเรือน

ข้อมูลที่ได้จากการขึ้นทะเบียนจะนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการเกษตร กำหนดนโยบาย การจัดการด้านการผลิตการตลาด การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายในการดำเนินโครงการหรือมาตรการต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน และที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว จะสามารถขอรับการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือรับบริการต่าง ๆ จากภาครัฐ เช่น กรณีการขอรับการช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งเกษตรกรที่สนใจขึ้นทะเบียนสามารถแจ้งกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่

จากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมการเกษตร ,จุดรับซื้อผลผลิตมะม่วงมหาชนก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงคุณภาพบ้านห้วยส้าน ซึ่งขณะนี้ราคา ณ จุดรับซื้อคละเกรดอยู่ที่ประมาณ 17 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการส่งเสริมการบริหารจัดการยกระดับคุณภาพผลผลิตต่อไป