แวดวงการศึกษา » มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จังหวัดลำปาง ลงนามบันทึกความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จังหวัดลำปาง ลงนามบันทึกความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

17 มิถุนายน 2021
372   0

Spread the love

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จังหวัดลำปาง ลงนามบันทึกความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จังหวัดลำปาง ซึ่งประกอบไปด้วย 3 องค์กรหลัก ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง หอการค้าจังหวัดลำปาง และ ชมรมธนาคารจังหวัดลำปาง โดยมี ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง คุณสกล สุพรรณบรรจง ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง และคุณสินชัย จิ๋วพัฒนกุล ที่ปรึกษาชมรมธนาคารจังหวัดลำปาง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ นับเป็นการผสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและประยุกต์ใช้ผลงานด้านเทคโนโลยีภาครัฐในรูปแบบต่างๆ ร่วมพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาผลงานและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

นอกจากนี้ ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือฯ พร้อมแนะนำการดำเนินงานและการให้บริการอุทยานฯ

ในโอกาสเดียวกัน รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการฯ ได้นำคณะเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจรและพื้นที่โดยรอบอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)