แวดวงการศึกษา » มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อท้องถิ่น ร่วมกับเครือข่ายการศึกษาในเทศบาลเมืองแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อท้องถิ่น ร่วมกับเครือข่ายการศึกษาในเทศบาลเมืองแม่โจ้

16 มิถุนายน 2021
488   0

Spread the love

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อท้องถิ่น ร่วมกับเครือข่ายการศึกษาในเทศบาลเมืองแม่โจ้

ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  เทศบาลเมืองแม่โจ้   รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีมผู้บริหาร รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหน่วยงานด้านการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ตามนโยบายของนายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ และทีมงาน ที่มุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นพี่เลี้ยงด้านการพัฒนาพื้นที่และการศึกษาสำหรับคนทุกวัย เพื่อตอบโจทย์การศึกษาเชิงพื้นที่ โดยดึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว เชื่อมโยงกับเครือข่ายการจัดการศึกษาในทุกประเภททุกระดับ ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา การศึกษาพิเศษ การศึกษานอกโรงเรียน จนถึงมหาวิทยาลัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา  อธิการบดี  กล่าวเพิ่มเติมว่า “การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุกด้าน  มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความพร้อมในการพัฒนาเยาวชนทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ บูรณาการวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัย การบริการวิชาการ ศูนย์เรียนรู้ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อผลิตบัณฑิตและยกระดับการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบครบวงจร  พร้อมทำความร่วมมือกับเครือข่าย และดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดสรรโควต้า “บัณฑิตแม่โจ้เพื่อท้องถิ่น” การพัฒนาเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหาร การพัฒนา 1 ชุมชน 1 ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  นับเป็นการต่อยอดความร่วมมือด้านการพัฒนาชุมชนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป”