ข่าวภาคเหนือ » พาณิชย์ลำพูน ร่วมกับ กลุ่มกินช่วยเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงวังผาง จัดกิจกรรม “ร่วมด้วยช่วยช้าง ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงลำพูน” สร้างสังคมคุณธรรม ให้พ้นวิกฤตโควิด-19 โดยมอบมะม่วงเป็นอาหารให้ช้าง จำนวน 6,500 กิโลกรัม

พาณิชย์ลำพูน ร่วมกับ กลุ่มกินช่วยเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงวังผาง จัดกิจกรรม “ร่วมด้วยช่วยช้าง ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงลำพูน” สร้างสังคมคุณธรรม ให้พ้นวิกฤตโควิด-19 โดยมอบมะม่วงเป็นอาหารให้ช้าง จำนวน 6,500 กิโลกรัม

10 มิถุนายน 2021
529   0

Spread the love

พาณิชย์ลำพูน ร่วมกับ กลุ่มกินช่วยเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงวังผาง จัดกิจกรรม “ร่วมด้วยช่วยช้าง ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงลำพูน” สร้างสังคมคุณธรรม ให้พ้นวิกฤตโควิด-19 โดยมอบมะม่วงเป็นอาหารให้ช้าง จำนวน 6,500 กิโลกรัม

ที่  ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ นายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ ผู้แทนกลุ่มกิจการเพื่อสังคมกินช่วยเกษตรกร นายสงัด ทรายคำ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงตำบลวังผาง ผู้ประกอบการรับซื้อมะม่วงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม “ร่วมด้วยช่วยช้าง ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดลำพูน” ภายใต้โครงการส่งเสริมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ประจำปี 2564 โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้รับความอนุเคราะห์มะม่วงจากผู้ประกอบการรับซื้อมะม่วงจังหวัดลำพูน จำนวน 3,000 กิโลกรัม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม กินช่วยเกษตรกร ได้ช่วยเหลือรับซื้อมะม่วงจากเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดลำพูน โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงตำบลวังผาง เป็นกลไกในการประสานงานรับซื้อมะม่วงจากเกษตรกรจังหวัดลำพูน จำนวน 3,500 กิโลกรัม รวมมะม่วงทั้งสิ้น 6,500 กิโลกรัม เพื่อนำไปเป็นอาหารให้ช้าง ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยและปางช้างอื่นๆ โดยมี นางสาวอรสา แต้สัมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และคณะฯ ให้การต้อนรับ

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมกินช่วยเกษตรกร ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะม่วงจังหวัดลำพูนและปางช้างต่างๆ ที่ประสบปัญหาด้านการท่องเที่ยวจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งการนำมะม่วงมาเป็นอาหารให้ช้าง นับว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงแล้ว และยังเป็นการช่วยเหลือช้างด้วย รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและส่งเสริมการท่องเที่ยวช้างอีกทางหนึ่งด้วย

ด้านพาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน มีเป้าหมายที่สำคัญส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานฯ มีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีเหมาะสมกับสังคมไทย ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมอันพึงประสงค์ 4 ประการ ประกอบด้วย พอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ภายใต้แผนส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ในด้าน “จิตอาสา” กิจกรรมในวันนี้ ได้ร่วมแรงร่วมใจ ทั้งบุคลากรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน สร้างสังคมคุณธรรม และเรียนรู้จริยธรรมแห่งการแบ่งปัน ซึ่งช้าง เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองชนชาติไทยมาแต่อดีต และเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ ช้างมีบทบาทสำคัญในการสร้างชาติตามประวัติการทำยุทธหัตถี จึงเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังมีความน่ารัก และความฉลาดของช้างที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยอีกด้วย โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างรอยยิ้ม และความสุข  ปลื้มปิติ ของผู้ร่วมกิจกรรมให้อาหารช้างได้เป็นอย่างดี

cr นายอานนท์  บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน