คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจ » เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้สร้างตลาดออนไลน์ช่วยเกษตรกร ยุคโควิด -19

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้สร้างตลาดออนไลน์ช่วยเกษตรกร ยุคโควิด -19

5 เมษายน 2021
499   0

Spread the love

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะทำงานบริหารโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ จังหวัดเชียงใหม่

 

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรร่วมประชุมคณะทำงานบริหารโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ จังหวัดเชียงใหม่ จากการต่อยอดจากแนวคิด“Kadsod delivery”ที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เริ่มขับเคลื่อนดำเนินการนำระบบการตลาดออนไลน์มาพัฒนาต่อยอดใช้กับสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ สินค้าเกษตรแปรรูป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าดีมีคุณภาพ และผู้บริโภคที่สนใจสินค้าเกษตรโดยตรงจากเกษตรกรโดยใช้ระบบการตลาดออนไลน์ เป็นระบบที่เข้ามาช่วยจัดการ ทำให้มีอิสระทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภคโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่ เวลา

ทั้งนี้จะเห็นได้จากวิกฤตการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ดังที่ผ่านมา ระบบการตลาดออนไลน์เข้ามามีบาทเป็นอย่างมาก ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตกลงความร่วมมือ ยกระดับพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร และรูปแบบของสินค้าที่สามารถนำส่งผ่านระบบขนส่งต่างๆได้ และยังเป็นการเพิ่มมูลค่า ช่องทางการตลาด และฐานลูกค้าสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป