ข่าวภาคเหนือ » จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4 มิถุนายน 2021
303   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ทั้งนี้เพื่อให้การติดตามและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ภายใต้การดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ได้ตรวจสอบความครบถ้วนและคัดกรองโครงการตามตารางการตรวจสอบเอกสารโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากแล้ว โดยจำแนกเป็นหน่วยรับงบประมาณโครงการของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 27 โครงการ แบ่งเป็น กลุ่มพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการ และการค้า 11 โครงการ กลุ่มยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร 7 โครงการ และกลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน 9 โครงการ และในส่วนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 314 โครงการ แบ่งเป็น กลุ่มพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการ และการค้า 6 โครงการ กลุ่มยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร 7 โครงการ และกลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน 301 โครงการ

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นโครงการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เพื่อนำเสนอผลการประชุมฯ ส่ง รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับภูมิภาคฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป