ข่าวภาคเหนือ » ในหลวง พระราชทานอุปกรณ์การเรียนและของใช้แก่นักเรียนวัดดอนจั่น ที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในหลวง พระราชทานอุปกรณ์การเรียนและของใช้แก่นักเรียนวัดดอนจั่น ที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

3 มิถุนายน 2021
387   0

Spread the love

ในหลวง พระราชทานอุปกรณ์การเรียนและของใช้แก่นักเรียนวัดดอนจั่น ที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชุดนักเรียน เครื่องเขียน เครื่องนอน และสิ่งของเครื่องใช้ แก่นักเรียนวัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ที่ วัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน  มาถวายแด่พระอธิการอานันท์ อานันโท เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น  เพื่อนำไปช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียนที่อยู่ในการดูแลของทางวัดดอนจั่น  ซึ่งปัจจุบันกำลังประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้ วัดดอนจั่น ปัจจุบันมีเด็กอยู่ภายใต้การดูแลรวมทั้งสิ้นกว่า 420 คน  ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้า เด็กยากจน และด้อยโอกาส  ซึ่งมาจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  โดยทางวัดได้ให้การเลี้ยงดู พร้อมทั้งให้การศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ประถม ไปจนถึงระดับอาชีวะ  นอกจากนี้ยังส่งเรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยของรัฐ  โดยเด็กที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือนั้น เป็นเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร  ครอบครัวมีฐานะยากจน  เป็นเด็กกำพร้า  พ่อแม่หย่าร้าง ติดคุก และติดยาเสพติด ทำให้ขาดโอกาสและขาดที่พึ่ง  ทางวัดจึงได้รับการดูแลช่วยเหลือ โดยให้มีการกิน นอน และเรียนอยู่ที่วัด  เพื่อช่วยเหลือเยาวชนของชาติ โดยใช้หลัก ศีล สมาธิ ปัญญา ในการดำเนินชีวิตให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  โดยได้รับดูแลเด็กในลักษณะเช่นนี้มาแล้วเป็นเวลากว่า 36 ปี