ข่าวภาคเหนือ » ฉก.ม.3 จัดกิจกรรม โครงการ “จิตอาสาปลูกต้นสุพรรณิการ์” ประจำปี 2564 ณ บริเวณ ด่านตรวจป่าสัก ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จว.ช.ร.

ฉก.ม.3 จัดกิจกรรม โครงการ “จิตอาสาปลูกต้นสุพรรณิการ์” ประจำปี 2564 ณ บริเวณ ด่านตรวจป่าสัก ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จว.ช.ร.

1 มิถุนายน 2021
441   0

Spread the love

ฉก.ม.3 จัดกิจกรรม โครงการ “จิตอาสาปลูกต้นสุพรรณิการ์” ประจำปี 2564 ณ บริเวณ ด่านตรวจป่าสัก ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จว.ช.ร.

พ.อ.สัมฤทธิ์  ฉัตรวัฒนาสกุล ผบ.ฉก.ม.3 เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการ “จิตอาสาปลูกต้นสุพรรณิการ์” ประจำปี 2564 บริเวณ ด่านตรวจป่าสัก ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จว.ช.ร. โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวน 150 คน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงถึงความจงรักภักดี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้กลับคืน สู่ความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับทุกภาคส่วน ได้เกิดความรัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้

สำหรับพื้นที่ดำเนินการ แบ่งมอบโซนพื้นที่ปลูกต้นไม้ จำนวน 2 โซน โดยแบ่งมอบความรับผิดชอบ ให้กับหน่วยงานเข้าดำเนินการ โซนที่ 1 ปลูกต้นไม้ บริเวณ ข้างทางถนนฝั่งไทย ตั้งแต่ ด่านตรวจป่าสัก ถึง พระมหาเจดีย์ชนะศึก จำนวน 500 ต้น และ โซนที่ 2 ดำเนินการปลูกต้นไม้ บริเวณ ข้างทางถนนฝั่งไทย ตั้งแต่ บ.ผาฮี้ หมู่ 10 ถึง สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง จำนวน 500 ต้น และจัดพิธีปลูกต้นไม้ บริเวณฐานดอยช้างมูบ โดยมี พ.อ.วิชา ภู่ทอง รอง ผบ.ฉก.ม.3 เป็นประธานในการปลูก รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,000 ต้น

ทั้งนี้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลักแล้วยังเป็นการพัฒนาพื้นที่ของอำเภอแม่สาย เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ  เพื่อลดสภาวะโลกร้อน รวมทั้งยังเสริมด้านภูมิทัศน์ เพื่อความร่มรื่นสวยงาม ให้กับสองข้างทางถนนของหมู่บ้าน ต่อไป