เกษตรเพื่อชีวิต » กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยรับซื้อผลผลิตมะม่วง ของเกษตรกรอำเภอเวียงหลองล่อง จังหวัดลำพูน ตามโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรกรไทยสู้ภัยโควิด – 19

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยรับซื้อผลผลิตมะม่วง ของเกษตรกรอำเภอเวียงหลองล่อง จังหวัดลำพูน ตามโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรกรไทยสู้ภัยโควิด – 19

31 พฤษภาคม 2021
326   0

Spread the love

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยรับซื้อผลผลิตมะม่วง ของเกษตรกรอำเภอเวียงหลองล่อง จังหวัดลำพูน เพื่อกระจายผลผลิตมะม่วงลำพูน สู่ผู้บริโภคให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยจะนำมะม่วงของจังหวัดลำพูนส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาล 15 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร  ตามโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรกรไทยสู้ภัยโควิด – 19

ที่บริเวณที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงแปลงใหญ่ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน นายนวนิตย์  พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเกษตรที่ 6 เชียงใหม่  และคณะ ได้พบปะกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตการเกษตรในพื้นที่ตำบลวังผาง  อำเภอเวียงหนองล่อง  เพื่อรับทราบปัญหาการส่งออกและแนวทางการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตมะม่วงในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่อไป

นายพสิษฐ์   สุขสวัสดิ์  ประธานเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดลำพูน  กล่าวว่า  เกษตรกรอำเภอเวียงหนองล่องส่วนใหญ่ จะเพาะปลูกมะม่วงพันธุ์แฟนซีสำหรับส่งออกโดยเฉพาะได้แก่ พันธุ์อาร์ทูอีทู งาช้างแดง  และแดงจักรพรรดิ  เน้นส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่ในปีนี้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด  – 19 ทำให้ปริมาณการสั่งซื้อมีจำนวนลดลง ประกอบกับมีการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ และผลผลิตมะม่วงแฟนซีบางสายพันธุ์ไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคชาวไทย ทำให้เกษตรกรหลายรายไม่สามารถส่งออกผลผลิตได้ตามที่เป้าหมาย

ด้านกระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือโดยจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนโครงการกระจายผลผลิตมะม่วง จังหวัดลำพูน ปี 2564  จำนวน 9 ล้านบาทเศษ มีเป้าหมายกระจายผลผลิต จำนวน 3,000 ตัน โดยสนับสนุนค่าบริหารจัดการ แก่สถาบันการเกษตรและผู้รับซื้อมะม่วง กิโลกรัมละ 3 บาท เกษตรกรที่นำผลผลิตมาจำหน่ายได้เพิ่มกิโลกรัมละ 1.50 บาท  เริ่มรับซื้อผลผลิตตั้งแต่ 21 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2564  โดยในจังหวัดลำพูน มีการตั้งจัดจุดรับซื้อจำนวน 41 จุด ซึ่งวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ตำบลวังผางมีเป้าหมายรับซื้อผลผลิตมะม่วงในพื้นที่จำนวน 88 ตัน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรกรไทยสู้ภัยโควิด โดยเบื้องต้นจะรับซื้อผลผลิตมะม่วงจากวิสาหกิจชุมชน ตามจุดรับซื้อ เพื่อนำมะม่วงไปมอบให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ในโรงพยาบาล 15 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดโครงการสนับสนุนงบประมาณสำหรับพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร ในแต่ละพื้นที่ด้วย

Cr  นายอานนท์  บุญมาตุ้ย  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน