ข่าวภาคเหนือ » จังหวัดตาก ติดตามความก้าวหน้าโครงการ โคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหวัง (กรมราชทัณฑ์) และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

จังหวัดตาก ติดตามความก้าวหน้าโครงการ โคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหวัง (กรมราชทัณฑ์) และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

31 พฤษภาคม 2021
196   0

Spread the love

จังหวัดตาก ติดตามความก้าวหน้าโครงการ โคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหวัง (กรมราชทัณฑ์) และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดตาก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตาก  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยว ร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ โคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหวัง (กรมราชทัณฑ์) และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ผ่านระบบ Video conference โดยมี พลตรีสุขศักดิ์ ดนัย ผช.หน.ฝ่ายอำนวยการ ศอญ.จอส.พระราชทาน เป็นประธานการประชุม

โดยที่ประชุมมีการชี้แจงผลการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน (จากภูผา สู่มหานที) ของจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และสุโขทัย รวมถึงผลการสำรวจผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง (กรมราชทัณฑ์) ที่มีภูมิลำเนาเดียวกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ที่ได้รับเลือกฯ ของจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และสุโขทัย

สำหรับข้อมูลของจังหวัดตาก โครงการโคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหวัง (กรมราชทัณฑ์) กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 199 ราย พบว่า สามารถพึ่งพาตนเองได้ จำนวน 109 ราย  พึ่งพาตนเองไม่ได้ จำนวน 3 ราย  ต้องการรับการสนับสนุน จำนวน 46 ราย  และอื่นๆ จำนวน 41 ราย  ส่วนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน (จากภูผา สู่มหานที)  ข้อมูลโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 256 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 45.47 จากจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวน 503 หมู่บ้าน   และข้อมูลโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” มีจำนวน 74 ครัวเรือน ได้แก่ อำเภอเมืองตาก จำนวน 19 ราย , อำเภอบ้านตาก จำนวน 8 ราย , อำเภอสามเงา จำนวน 11 ราย , อำเภอแม่สอด จำนวน 18 ราย , อำเภอแม่ระมาด จำนวน 5 ราย , อำเภออุ้มผาง จำนวน 6 ราย และอำเภอวังเจ้า จำนวน 6 ราย