ข่าวภาคเหนือ » จ.เพชรบูรณ์ขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดเพชรบูรณ์ และโครงการเพชรบูรณ์พอเพียงสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

จ.เพชรบูรณ์ขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดเพชรบูรณ์ และโครงการเพชรบูรณ์พอเพียงสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

29 พฤษภาคม 2021
375   0

Spread the love

จ.เพชรบูรณ์ขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดเพชรบูรณ์ และโครงการเพชรบูรณ์พอเพียงสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

นายนิเวศน์  หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เปิดกิจกรรมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดเพชรบูรณ์ และโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง (ความมั่นคงด้านอาหาร)  ประจำปีงบประมาณ 2564  ที่แปลงเกษตรกร (นายธีรพล เรืองโรจน์) ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนางภัทรภร บุญอาบ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  มาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ เพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตรทฤษฎีใหม่  ทั้งในส่วนของกิจกรรมหลักและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องตลอดทั้งปี รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูภาคการเกษตรภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งสอดคล้องกับโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง (ความมั่นคงด้านอาหาร) ประจำปีงบประมาณ 2564  เพื่อให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์มีความมั่นคง ในชีวิตบนพื้นฐานปัจจัย 4

สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 3 อำเภอ 3 ตำบลได้แก่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (ตำบลตะเบาะ) , อำเภอหล่มเก่า (ตำบลนาเกาะ) และอำเภอเขาค้อ(ตำบลแคมป์สน)  ซึ่งมีกิจกรรมสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในพื้นที่ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ได้แก่     การมอบป้ายสระน้ำโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดเพชรบูรณ์ , การมอบปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร ประกอบด้วยวัสดุบำรุงดิน (ปุ๋ยหมักโดโลไมท์ ปุ๋ยพืชสด) , พันธุ์ไม้ผล ,พันธุ์ไก่ไข่เวชภัณฑ์ และพันธุ์ปลา , การชมแปลงสาธิตการปลูกพืชผักสวนครัว ,การปล่อยปลา,การปลูกหญ้าแฝก , การปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2564 และการหว่านปอเทืองในแปลงนา.

 

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.เพชรบูรณ์